Comprimir el video a más de un 50%:

ffmpeg -i input.avi -vcodec libx264 -crf 24 output.avi

Todos los videos MTS a MP4 automaticamente:

IFS=$(echo -en "\n\b"); for i in *.MTS; do ffmpeg -i "$i" -vcodec mpeg4 -b:v 15M -acodec libmp3lame -b:a 192k "$i.mp4"; done

###Pasar audio de Mono a Stereo:

Left channel to mono:

ffmpeg -i video.mp4 -map_channel 0.1.0 -c:v copy mono.mp4

Left channel to stereo:

$ ffmpeg -i video.mp4 -map_channel 0.1.0 -map_channel 0.1.0 -c:v copy stereo.mp4

$ ffmpeg -i test.m4a -af "pan=mono|c0=FL" output.mp4

$ ffmpeg -i record.m4a -ac 1 output.mp3

$ ffmpeg -i input.mp4 -ac 1 salida1.mp4

*Si tu quieres utilizar el canal Derecho R, escribe 0.1.1 en lugar de 0.1.0.

Convertir .gif a .avi:

ffmpeg -r 20 -i nou.gif nou.avi

OTROS EJEMPLOS Y DESCRIPCIONES! :)